Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) е създадена през 1999 г. за подготовка на инженери в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. В катедрата се обучават и докторанти в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление и на елементите и устройствата на автоматиката.
През годините на развитие на катедрата, за въвеждане на нови дисциплини и подобряване на качеството на учебния процес, са привличани като гост-преподаватели водещи преподаватели от други университети и учени от институти на Българската академия на науките (БАН). Като хонорувани преподаватели в катедрата за дисциплини от магистърския учебен план през годините са работили висококвалифицирани специалисти от фирми в град Габрово.
        Катедрата разполага с 6 учебни лаборатории, оборудвани със съвременна компютърна и управляваща техника. Съвместно с фирмите СИМЕНС България ЕООД, КАСТИВА ООД, АМК-Задвижваща и управляваща техника ЕООД и СЕМО ООД в катедрата са оборудвани лаборатории по Средства за автоматизация SIEMENS, Индустриална автоматизация BECKHOFF, Управляваща техника АМК и Програмируеми контролери UNITRONICS. Частично е оборудвана с дарение от фирмата КОМЕКО ООД лаборатория по Технически средства за автоматизация.
      Научната дейност на катедрата се провежда в областта на елементите, устройствата и системите за автоматизация и на нелинейни системи за управление.
        Катедрата поддържа тесни контакти със сродни катедри от други университети у нас и в чужбина, както и с много фирми, които работят в областта на автоматизацията.
        Катедрата работи по проекти от различни международни програми като Леонардо да Винчи, Интелигентна Енергия Европа и CEEPUS. По програма CEEPUS се осъществява ежегоден обмен на студенти и преподаватели в партниращи университети.

Извадки от Доклада за акредитация от 2009 г.
(http://www.neaa.government.bg/assets/cms/File/pn/Obobshtavasht%205_2-act_doc.pdf)

До Председателя на Акредитационния съвет
 на НАОА

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД
от  Постоянната комисия по технически науки и военно дело

Относно : Анализ на резултатите от приключили процедури за програмна акредитация на професионално  направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика.


Обучението на електроинженери - висшисти в България започва през 1945 год. в Държавна политехника-София, като продължава и сега в частност и чрез професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика в следните висши училища на страната (по реда на подаване на документите):
•Русенски университет (РУ) „Ангел Кънчев";
•Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски";
•Технически университет (ТУ)-София;
•Химико-технологичен и металургичен университет-София;
•Университет по хранителни технологии (УХТ)-Пловдив;
•Висше транспортно училище „Тодор Каблешков";
•Университет „Проф.д-р Асен Златаров"(БУ)-Бургас;
• Югозападен университет „Неофит Рилски";
Технически Университет (ТУ) -Габрово;
•Технически Университет (ТУ)-Варна;

Таблица 2


Висше училище
Оценка на професионалното направление Резултат от процедурата по осредняване Образователен капацитет за всички ОКС
Химикотехнологичен и металургичен университет-София много добра 5.00 660
Технически университет - Габрово много добра 4.73 1505
Технически университет - София

много добра 4.71 5115
Русенски университет "Ангел Кънчев" много добра 4.66 2 040
…………… …………….. ……. ………

4.1.2.Специфични силни страни за някои ВУ:

  • Високо квалифицирани преподавателски състави - в Софийските факултети на ТУ- София, ТУ-Варна; РУ "А. Кънчев, ТУ-Габрово; ТК в Университет "А. Златаров"
  • Значително обновена лабораторна база към АИУТ в ТУ-Габрово