ИЗБРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, УЧЕБНИЦИ
И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА
   
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
 • Радев, Р. Инженерно моделиране и симулиране. ВМЕИ -Габрово, 1994.
 • Радев, Р. Автоматично регулиране и управление I ч. Тезиси на лекции, Габрово,1995.
 • Nenov, T., S. Yordanov. Ceramic Sensors: Technology and Applications. CRC Press, 1996.
 • Радев,Р.Теория на управлението I. Класически методи. Алма Матер Интернационал, Габрово, 1999.
 • Радев, Р. Въведение в теория на системите. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2002.
 • Радев, Р. Хаос и управление. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2004.
 • Радев, Р. Теория на управлението I. Класически методи. /второ преработено издание/, Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2004.
 • Радев, Р. Теория на управлението II. Съвременни методи. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2005.
 • Радев, Р., Д. Чантов. Ръководство за упражнения по теория на автоматичното управление. Класически методи. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2005.
 • Рашидов, А. Web базирани индустриални информационни системи. София, ИК Екопрогрес, 2005.
 •  Чантов, Д. Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на управлението I. Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2007.
 • Рашидов, A. Бази от данни в индустриални системи. Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2007.
 • Рашидов, A. Бази от данни в индустриални системи. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2007.
 • Йорданов, С. Автоматизация на технологични процеси. Ръководство за лабораторни упражнения, Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2009.
 • Йорданов, С. Моделиране на системи. Ръководство за лабораторни упражнения. 2009, Електронно издание. (http://aiut.tugab.bg/library/ATP/DOC/MCLab.chm)
 • Йорданов, С. Програмиране и използване на компютри. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, 2009, Електронно издание. (http://aiut.tugab.bg/library/Software/DOC/PIC_Book.chm) 

НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ

Статии в списания с Impact Factor

 • Nenov, T, S. Yordanov. Ceramic Sensor Device Materials. Sensors and Actuators:B, 1992, vol. 8, No 1, pp.117-122.
 • Radev, R., E. Valcheva, G. Chen. Local Bang-Bang Control of a Chaotic System with Two 2-Scroll Attractors. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications, 11a, 2004, pp.152-158.
 • Radev, R. Local Relay Control for a Class of nonlinear Systems with Chaotic behaviors. International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 14, No12, 2004, pp.1-9.
 • Nenov T., Ivanov, S. Linearization of Characteristic of Relative Humidity Sensor and Compensation of Temperature Impact. Sensors and Materials, 2007, vol. 18,  No 2, pp. 95-106.
 • Chantov, D. Modified Linear-Nonlinear Decomposition Method for Chaotic Synchronization. Physics Letters A, 2008, Vol.372, Issue 36, pp.5783-5789. 
 • Nenova Z., T.Nenov. Linearization Circuit of the Thermistor Connection. IEEE Trans. оn Instrumentation and Measurement, 2009, Vol. 58, No 2, pp.441-449.

Статии в списания

 • Йорданов. С. Пълзящ спектрален анализ на речеви сигнали по рекурентен алгоритъм. Известия на ТУ Габрово,  том. XIX 1996, с. 104-112.
 • Nenov, T., Z. Nenova. Thick film humidity sensors on the basis of oxide materials for environmental control. Journal of The Mittweida University of Technology and Economics, Vol. III, V/1997, pp.169-173.
 • Рашидов, А., Т. Ненов. Многозадачна операционна система за управление на машини с цифрово програмно управление. Автоматика и информатика, №3, 1997, с. 51-55.
 • Nenov, T., Z. Nenova. PbO-Einfluss auf die Parameter und Charakteristiken der keramischen Feuchtigkeitssensoren. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1998, No 6, pp.59-65.
 • Nenov, T., Z. Nenova. Kapazitive keramische Sensoren zur Kontrolle der Umweltfeuchtigkeit. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1999, No 3, pp.269-275.
 • Георгиев, Н., Т.Ненов, Устройство за управление на трифазен асинхронен двигател. Електротехника и електроника, 1999, № 9-10, с. 13-16.
 • Радев, Р. Управление на нелинейна система, описвана с модела на Лоренц. Автоматика и информатика, 2000, №.5-6, с. 29-32.
 • Rashidov A., T.Nenov, Network Intelligent Data Acquisition and Control Devices. Jounal of the Univesity of Applied Sciences Mittweida, 2001, No 3, pp.3-10.
 • Nenov, T. Thick film humidity sensors with key characteristics. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2002, No 10, pp.102-105.
 • Радев, Р., Др. Чантов. Стабилизация на хаотична система от четвърти ред. Автоматика и информатика, XXXVI, 2002, №.7, с. 32-36.
 • Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов. Хаос и управление. Известия на ТУ-Габрово, т. XXX, 2004, с.85-104.
 • Radev, R., E. Monova. Local Bang-Bang Control of Rikitake’s Nonlinear System with Chaotic Behaviour. Information Technologies and Control, 2004, No 2, pp. 40–43.
 • Йорданов, С., П. Иванов. Система за активен мониторинг на процесите в електротехнологична уредба с индукционно нагряване. Техническа мисъл, 2004, №4, с.12-21.
 • Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов. Хаос и управление. Известия на ТУ-Габрово, т.30, 2004, с. 85–104.
 • Каракашев, Д., И.Симеонов, Д. Гълъбова, Л. Стефанова, С. Йорданов. Математически модел на анаеробната биодеградация на отработена активна утайка от градски пречиствателни станции за отпадни води. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2004, № 2, с. 58-68.
 • Nenova, Z., S. Ivanov. Virtual Instruments for Data Acquisition and Control. Journal for Science, Research and Production, Vol.X, Number special, December 2005, pp.139-142.
 • Радев, Р., Др.Чантов, Е. Монова. Управление и синхронизация на екологична система с хаотично поведение. Известия на ТУ-Габрово, т.31, 2005, с. 127–131.
 • Ненов Т., С.Иванов. Сензори в системи за създаване на комфортни условия на живот. Автоматика и информатика, 2005, № 2, с. 36-40.
 • Ненова, З., С. Иванов. Виртуални инструменти за измервания и контрол. Автоматика и информатика, 2006, № 2, с. 27–30.
 • Рашидов А., Т.Ненов. Оценяване на интелигентността на информационни системи. Автоматика и информатика, 2006, № 2, с. 37-40, 45.
 • Keil,. F.J., S.K. Stoyanov, S.Y. Yordanov. Improved Heuristic Rules for the Price Algorithm of Global Optimization. Journal of Applied Computer Science  (JACS), 2007, Volume 15, No 1, pp.63-82.
 • Рашидов А., Немигенчев И., Петров Д., Маркова Д. Виртуальная Университетская среда. Journal of the International Scientific-Practical Conference (Problems of engineering pedagogic education, theory and practice), 2007, № 17, с.120-126.
 •  Монова, Е. Анализ сходимостта на хаотични системи с релейно управление с помощта на максималния показател на Ляпунов. Известия на ТУ-Габрово, т.34, 2007, с. 70–75.
 • Simeonov, I, S. Yordanov. Analysis оf Nonlinear Dynamical Models оf the Anaerobic Degradation оf Organic Wastes. Journal of the Technical University of Gabrovo, volume 35, 2007, pp. 51-56.
 • Rashidov, А., Web-based system for automated control. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2008, №6, pp.29-33.
 • Rashidov, А., Universal Architecture of the connection on a web application with database in industrial systems. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2008, №6, pp.25-28.
 • Чантов, Д. Защита на предаването на данни в информационни системи на основата на хаотична синхронизация. Автоматика и Информатика, 2008, No 1, с. 33-39.
 • Чантов, Д. Усъвършенстван метод за защитено предаване на данни на основата на синхронизация между хаотични системи. Инженерни науки, №4, 2008, с. 5-15.
 • Йорданов, С., Б. Калчев, И. Симеонов. Система за мониторинг и управление на каскада от два анаеробни биореактори, Инженерни науки , 2008, №4, с. 24-34.
 • Рашидов, А. Размити множества в релационна база от данни. Автоматика и информатика, 2008, №2, с.28-30.
 • Yordanov, S. Analysis of Signals from Ultrasonic Sensors by Means of Artificial Neural Networks. International Journal of Software Systems and Tools (IJSST), SaTCIP Ltd., Vrnjacka Banja, Serbia, 2009, (приета за печат)
 • Chantov, D. Design of compound hyperchaotic system with application in secure data transmission systems. Information Technologies and Control, 2009. (приета за печат)
 • Рашидов, А., Защита на Web-база от данни от неправомерен достъп. Инженерни науки, 2009, №

Доклади на конференции

 • Nenov, T., Z. Nenova. Sensing haracteristics and parameters of ceramic humidity sensors doped with graphite. 8th International Congress for Sensors, Transducers & Systems, SENSOR’97, 13 -15 Mai 1997, Nurnberg, Proceedings, Vol.3, pp.285-289.
 • Nenov, T., Z.Nenova. Humidity sensor using TiO2-Bi2O3 ceramics. 9th International Conference for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’99, May 18-20, 1999, Nurnberg. Proceedings, Vol.2, pp.641-646.
 • Nenov, T. Humidity Ceramic Sensor Materials on the Basis of TiO2. 3rd International Conference Micro Materials, MicroMat 2000, April 17-19, 2000, Berlin. Proceedings, pp.1225-1227.
 • Nenov, T., Z.Nenova. Multifunctional temperature sensor. Proceedings 23rd International Conference on Microelectronics (MIEL 2002), Yugoslavia, Nis, 12-15 May 2002, Vol.1, pp.257-260.
 • Radev, R. Full State Observer for Rossler’s System. First Int. IEEE Symp. Intelligent Systems, Varna, Bulgaria, Sept. 10-12, 2002, pp. 346-349.
 • Yordanov, S.The Real-Time Expert Control Systems. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2002, pp. III.29-1? III.29-6.
 • Радев, Р., Ел. Вълчева. Релейно управление чрез бифуркационен параметър на хаотичната система на RUCKLIDGE. Научна конференция “Автоматика и Информатика’02”, София, 5-6 ноември 2002г., т.1, с. 157-159.
 • Radev, R., E. Valcheva, G. Chen. Local Bang-Bang Control of a Chaotic System with Two 2-Scroll Attractors. The Shanghai International Symposium on Nonlinear Science and Application, Shanghai, June 9-13, 2003.
 • Радев, Р., Е. Вълчева. Релейно управление по бифуркационен параметър на хаотична система с два атрактора. Научна конференция “Автоматика и Информатика’03”, София, 6-8 октомври 2003г., с. 35-38.
 • Rashidov, A., Intelligent methods for data-processing and search in information systems. Proc. of the International IEEE Conference Intelligent systems ‘04, Vol.3, 2004, pp.129-134.
 • Radev, R., E. Monova, D. Chantov. Controlling the Rikitake’s nonlinear system with chaotic behaviour by means of synchronization. XXXIX Int. Sc. Conf. On Inf., Com. And Energy Systems and Technologies, vol. 2, 16-19 June 2004, Fac. Of Techn. Sc. Bitola, Macedonia, pp.484-488.
 • Radev, R., E. Monova, D. Chantov. Controlling the Rikitake’s nonlinear system with chaotic behaviour by means of synchronization. XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Bitola, Macedonia, 2004, vol.2, pp. 485 – 488.
 • Kilifarev, H. Condition identification system for rechargeable batteries. International Scientific Conference on Information, Communication and Technologies, ICEST 2004, 16-19 June, 2004, Bitola, Macedonia, vol. 2, pp. 513-516.
 • Yordano,v Y., N. Madjarov. Monitoring of Processes in an Induction Heated Electro-Technological Installation, Proc. Of International Scientific Conference ICEST  2004, Bitola 2004, pp.775-779.
 • Радев, Р., Е. Монова, Др.Чантов. Управление на хаотични системи. Научна конференция “Автоматика и Информатика’04”, София, 6-8 октомври 2004г., с. 105-112.
 • Иванов,С., Т.Ненов. Двуинтерфейсен интелигентен сензор за относителна влажност и температура. XIV Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2004”, 14-18 септември 2004г., Созопол. Сборник доклади. ТУ – София, “СОФТТРЕЙД”, 2004, с.188-193.
 • Radev R., D. Chantov. Control of Chaotic System by Combined Synchronization. Proc. Of International Scientific Conference ICEST 2005, 29 June-1 July 2005. Nis, Serbia and Montenegro, pp.490-493.
 • Yordanov, S., К. Ormandzhiev. Multiparameter the Control of the Cross-Flow Turbine. Proc. Of International Scientific Conference ICEST 2005, Serbia and Montenegro, Nis, June 28 – 30, 2005, pp.139-142.
 • Rashidov A., T.Nenov. Intelligent methods for data search and processing. Proc. Of the Int. Conf. CEEPUS Summer School’ 2005 – Intelligent Control Systems, Brno, Chech republic, 2005, pp.73-77.
 • Ivanov, S. LabVIEW Virtual Instruments for Sensor Linearization and Calibration. ISAC 2006 International Study in Automatic Control, Koshice, Slovakia, 2006, pp.111-116.
 • Kilifarev, H. System for conditioning of rechargeable batteries. International Study in Automatic Control, ISAC 2006, July, 2006, Kosice, Slovakia, pp. 141-149.
 • Радев, Р. Приложение на принципа на максимума за управление на нелинейни системи с хаотично поведение. UNITECH’06, 2006,  Габрово, Пленарен доклад.
 • Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov. Embedded system for short-term weather forecasting, Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, CompSysTech'06, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June, 2006, pp. IIIB.24-1 - IIIB.24-6.
 • Йорданов, С., С. Стоянов. Изследване на евристичен алгоритъм за глобална оптимизация с ускорена сходимост, УНИТЕХ’06 Международна Научна Конференция 23 – 24 НОЕМВРИ 2006, Габрово 2006, с. I-459 -  I-464.
 • Chantov, D. Cascade Synchronization of Chaotic Systems on the Basis of Linear-Nonlinear Decomposition. Proc. Of International Scientific Conference ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 24-27 June 2007, Vol.2, pp. 549-552.
 • Rashidov, A., Estimation of the degree of Intelligence of Database Management Systems, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7/ COBISS.SI-ID 59395585.
 • Rashidov, A., S. Jordanov, A method of structuring, storing and processing data on the Internet, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7/ COBISS.SI-ID 59395585.
 • Yordanov, S.Y. System for monitoring using PID controller with autotuning, 7th International Conference, ?Research and Development in Mechanical Industry? RaDMI 2007 16 - 20. September 2007, Belgrade, Serbia, in CD, ISBN 978-86-83803-22.
 • Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov.  Algorithmic realization of system for short-term weather forecasting. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June, 2007, pp. I.3-1 – I.3-6.
 • Рашидов, A. Метод DCLF за проектиране на релационна база от данни. Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, 2007, том 1, с.499-504. 
 • Иванов,С., Т.Ненов. Самокалибриране на характеристиката на сензор за относителна влажност с отчитане на стареенето на чувствителния елемент. XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 септември 2007г., Созопол. Сборник доклади. ТУ – София, “СОФТТРЕЙД”, 2007, с.162-167.
 • Иванов,С., Т.Ненов. Намаляване на грешката от хистерезис на сензор за относителна влажност. XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 септември 2007г., Созопол. Сборник доклади. ТУ – София, “СОФТТРЕЙД”, 2007, с.168-173.
 • Chantov, D. Designing a Compound Chaotic System Based on the Hide’s Model. Proc. Of International Scientific Conference ICEST 2008, Nis, Serbia, 25-27 June 2008, pp.199-202.
 • Chantov, D. Synchronization of Hyperchaotic Systems with Impermanent One-Variable Coupling. Proc. Of International Scientific Conference ICEST 2008, Nis, Serbia, 25-27 June 2008, pp.203-206.
 • Chantov, D. Synthesis of chaotic synchronization schemes with marginal and oscillatory synchronization based on the Rossler’s third-order chaotic system. Proceedings of  Bulgarian-Greek Conference “Computer Science 2008”, Kavala, Greece, 18-19 September 2008, pp. 84-89.
 • Chantov, D. Shemes for secure data transmission on the basis of chaotic synchronization with linear-nonlinear decomposition. Proc. Of the International Scientific Conference InfoTech-2008, 18-19 September 2008, Varna, Bulgaria, pp.11-18.
 • Rashidov, A. Web-database used in industrial systems. Proc. of Fourth International Bulgarian–Greek Scientific Conference, Kavala, Greece, 2008, v.II, pp.685-689.
 • Rashidov, A. SQL extension for relational database management systems. Congress with International Participation HIPNEF, Vrnjacka Banja, Serbia, 2008, pp.501-506.
 • Rashidov, A. University Management Information Environment. Congress with International Participation HIPNEF, Vrnjacka Banja, Serbia, 2008, pp.495-500.
 •  Rashidov, A. Declarative level of design of a relational database at method DCLF. 8th International Conference ?Research and Development in Mechanical Industry?, Uzice, Serbia, 2008, pp.777-781.
 • Chantov, D. Chaotic switching with schemes for cascade synchronization. Proc. of the International Scientific Conference InfoTech-2008, 18-19 September 2008 Varna, Bulgaria, pp.19-26.
 • Yordanov, S. Application of Heuristic Algorithm for Global Optimization with Accelerated Convergence at Tuning the Governor Parameters for Controlling of Water Turbine From Banki Type, „IMK-14 Istrazivaje i razvoj”, Godina XIV, Broj (28-29) 1-2/2008, chasopis Institute IMK Krusevac, 14 octobar, Krusevac Srbija, pp. 43-55.
 • Kilifarev, H., I Simeonov, R. Ilarionov.  Improvement and Optimization of an embedded system for short-time weather forecasting, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June, 2008, pp. I.2-1 – I.2-6.
 • Иванов С., Т.Ненов. Отдалечено калибриране на сензори за измерване на температура. XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008, 10-14 септември, 2008, Созопол. Сборник доклади, с. 178-181.