гл. ас. д-р инж. Елена Димитрова Монова
  
 адрес:
       Габрово 5300
       ул."Хаджи Димитър" №4
  телeфон:  (066) 827-579
  e-mail:      elena@tugab.bg

 

Образование:

  • Висше, ТУ - Габрово, 2002 г.,  "Автоматика Информационна и Управляваща Техника"
  • Доктор, 2007 г., 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информацията и управлене"

Учебна дейност:
  • Теория на системите
  • Теория на управлението
  • Компютърно-базирани системи за управление
  • Стохастични процеси в системите за управление
  • Управление на нелинейни системи
   Области на научни интереси :
  • Теория на управлението
  • Управление на системи с хаотично поведение