Камен Димов Велевпроф. д-ртн Камен Димов Велев
     
 

 адрес: 

София
ул. "Арх. Миланов"  №12
телeфон:  (02) 8661182
e-mail:  velev@aductm.edu


    Проф. дтн инж.   Камен Димов Велев   е   завършил   Ленинградски електротехнически институт през 1967 г.
    Защитил е докторска дисертация  в Московския енергетически институт през 1973 г., в областта на идентификация на нестационарни обекти. През 1986 г. е защитил дисертация за дтн. в същата област.  От 1971 г.  работи като преподавател в Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), София . Бил е ръководител на кат. Автоматизация на производството 1991-1993 г. и ректор на ХТМУ 1993-2003 г. От 1998 до 2003 проф.Велев е предсетдател на Съвета на ректорите в Република България. От 2003 до 2005 г. е зам.- министър на образованието и науката.
     
От 2008/2009 учебна година проф. Велев чете лекции в Техническия университет Габрово по "Управление на нелинейни системи".
     Научните    интереси    на    проф. Велев   са   в идентификацията и адаптивното управление на технологични обекти, статистически методи за моделиране, CAD/CAM на системи за управление.

     Има 112 научни публикации и е написал и издал 10 учебници,   учебни помагала,   книги   и   монографии.
     Проф. Велев е член на научния съвет на Агенцията на франкофонските университети, на дирекционния съвет за висше образование и наука към Съвета на Европа.


    Учебна дейност:
  • Управление на нелинейни системи
     Области на научни интереси :
  • идентификацията и адаптивното управление на технологични
  • статистически методи за моделиране
  • CAD/CAM на системи за управление и др.