проф. д-ртн Стоян Колев Стоянов
     
 

 адрес: 

Габрово 5300
ул. "Хаджи Димитър"  №4
телeфон:  (066) 827-566
e-mail:  stoyan126@gmail.com


    Проф. дтн инж.   Стоян  Колев Стоянов   е   завършил   Техническия   университет   в   София през 1963 г.
    Защитил е докторска дисертация  през 1975 г., в областта на многокритериалното  вземане  на   решения   и
 дтн през 1990 г. в областта на методи и алгоритми с ускорена сходимост при оптимизация на технологични обекти и системи.  От 1963 г.  работи като преподавател в Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), София и е един от основателите на катедра "Автоматизация на производството".
     Основател е и на Центъра по екология при ХТМУ през 1991 г.
     От 2002 г. чете лекции в Техническия университет Габрово по:
     *    Методи за оптимизация;
     *    Многокритериално вземане на решения.
     Научните    интереси    на    проф. Стоянов   са   в  моделирането и оптимизацията на технологични обекти и системи,   системния анализ,   статистическите методи,   компютърни методи  в  опазване на околната среда, оценка на въздействието върху околната среда, одит и оптимално вземане на решения.
     Има 237 научни публикации и е написал и издал 20 учебници,   учебни помагала,   книги   и   монографии.
     Чел е лекции в Англия, Германия, Русия, Япония, САЩ, Южна Африка, Гърция, Испания, Дания, Полша и Чехия.    Проф. Стоянов е Ръководител на Центъра по екология към ХТМУ, София и е Директор на курса за Европейска  магистърска  степен   (МSс) към ХТМУ,   София   по   "Опазване  на  околната среда и устойчиво развитие".

    Учебна дейност:
  • Методи за оптимизация
  • Многокритериално вземане на решения в мениджмънт и технологично управление
     Области на научни интереси :
  • Оптимално управление на технологични и екологични системи;
  • Процесна оптимизация;
  • Многокритериално вземане на решения;
  • Глобална и евристична оптимизация;
  • Оптимални решения при непълна информация;
  • Експертни системи;
  • Мониторинг в опазване на околната среда;
  • Моделиране на разпространение на замърсители в околната среда.